تدتول

Jun 08

تدتول

الباحث احمد - حجر زاوية التراث - برنامج قدم خير - رمضان 2017 تدتول.

فيديو تدتولn=n1/n2=(sin iهوا /sin Eمحيط 1)/(sin gهوا / sin محيط 2)=sin Eمحيط 1/ sin fمحيط 2

تازه ترین محصول دوج

1- بازتاب منظم: اين بازتابش در سطوح بسيار صاف صورت مي گيرد. در اين صورت پرتوهاي نور به طور موازي به سطح تابيده و به طور موازي در يك جهت بازتاب مي شوند. در اين نوع بازتاب همواره تصويري واضح و روشن ايجاد مي شود. مانند آينهمزيد من المعلومات حول تدتول

س: تعريف زاويه شكست؟

ج: زاويه بين پرتو شكست و خط عمو بر سطح جداكننده دو محيط درنقطه  تابش را زاويه شكست مي نامند و با حرف (r) نشان مي دهند.

شكل مقابل ، گذر نور از سطح مرزي بين يك محيط شفاف رقيق ، مانند هوا و يك محيط شفاف غليظ مانند شيشه يا آب را نشان مي دهد . زاويه بين باريكه نور وخط عمود بر سطح ، در محيط غليظ تر ، كمتر از محيط رقيق تر است .

Eتذكر هاي مهم:

1- محيطي كه پرتو تابش در آن قرار دارد محيط اول و محيطي كه پرتو شكست در آن است محيط دوم در نظر گرفته مي شود.

2- هرگاه پرتوي بطور عمود بر سطح جدا كننده دو محيط شفاف بتابد، بدون شكست عبور مي كند.

3- هرگاه محيط شفاف دوم غليظ تر از محيط   شفاف اول باشد، پرتو شكست به خط عمود نزديكتر مي شود و برعكس اگر محيط اول غليظتر از محيط دوم باشد، پرتو شكست از خط عمود دورر مي شود.

قانون هاي شكست نور

اگر نور از يك محيط شفاف با ضريب شكست n1 وارد محيط شفاف ديگري با ضريب شكست n2 شود ، بگونه اي كه n1>n2 ، رابطه (5-1) چگونه نوشته مي شود؟

n1=sin iهوا /sin Eمحيط 1

n2=sin gهوا / sin fمحيط 2

n=n1/n2=(sin iهوا /sin Eمحيط 1)/(sin gهوا / sin محيط 2)=sin Eمحيط 1/ sin fمحيط 2

Source: http://www.knowclub.com/physics-book/3/3-0.htm


تدتولتدتول